top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

(član 180. Zakona o radu -“Službeni glasnik RS“br.24/05 i 61/05)

"Upozorenje mora postojati neposredno pre davanja otkaza ugovora o radu za konkretnupovredu a uopštena upozorenja data za eventualno buduće povredene ispunjavaju svrhu upozorenja iz člana 7. Odeljak B.Konvencije MOR.-a broj 158o postupkupre ili u vreme prestanka radnog odnosa"

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev II 207/2008 od 18.juna 2008.g.)

U delu odredbi koji regulišu mogućnosti da se bez dozvole i bez naknade ili sa naknadom, objavljeno autorsko delo može koristi.

(Sl.glasnik RS,br.104/2009 i 99/2011, verzija na snazi od 4.1.2012.g.)

Predmet ovog teksta su odredbe o suspenziji isključivih prava i prava na naknadu  po Zakonu  o autorskim i srodnim pravima („Sl.glasnik  RS,br.104/2009 i 99/2011-u daljem tekstu:Zakon)

AUTORSKO DELO

Članom 2 Zakona o autorskim i srodnim pravima propisano je da je autorsko delo originalna duhovna tvorevina autora,izražena u određenoj formi bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, namenu, veličinu, značaj, način ispoljavanja kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Članom 33. stav 1. tačkama 3. i 4. Zakona o radu (“Sl.gl. RS“ br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) regulisano jeda ugovor o radu sadrži vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog, kao i vrstu i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja.

 

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2011. godinu usvojenom u junu 2011. godine, opredeljena su sredstva za pomoć zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Dana 28.10.2011.godine održana je Skupština grada na kojoj je usvojena Odluka o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada. Način i rokovi prenosa sredstava su bliže uređeni Sporazumom koji su zaključili Grad Novi Sad i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Akcionim planom se utvrđuju prioriteti, ciljevi i mere za unapređenje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji Grada Novog Sada. Pravni osnov za donošenje Akcionog plana je odredba 41. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kojom je utvrđeno da nadležni organ lokalne samouprave može po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje usvojiti lokalni akcioni plan zapošljavanja.


bottom