top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

Krivično delo usled neizvršavanja odredbi kolektivnog ugovora

(član 163. Krivičnog zakonika "Sl.glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005-isp.,107/2005-isp.,72/2009 i 111/2009)

Odredbom člana 163. Krivičnog zakonika /"Sl.glasnik RS",br.85/2005,88/2005-isp., 107/2005-ispr., 72/2009 i 111/2009 / predviđeno je da će se: "Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorim do dve godine".

Pojam neuke stranke po važećem i predhodnom zakonu o parničnom postupku

("Sl.glasnik RS",br.72/20)

Donošenjem novog Zakona o parničnom postupku, / "Sl.glasnik RS", br. 72/2011 - na snazi od 1.02.2012. g. / prestao je da važi Zakon o parničnom postupku iz 2004 i 2009. / "Sl.glasnik“ RS, br.125/04 i 111/09./ a samim tim prestala je da važi i odredba iz člana 275 stav 2 koja je glasila:

"Stranku koja nema punomoćnika i koja se iz neznanja koristi svojim procesnim pravima koja joj pripadaju po zakonu sud će poučiti koje parnične radnje može preduzeti."

Pravo na kamatu na zarade i naknade zarada

/odredbe člana 110 u vezi sa članom 186 Zakona o radu u odnosu na odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o visini stope zatezne kamate/

Zakon o radu/ „Službeni glasnik RS“,br.24/05 i 61/o5/, članom 110 stav 1. propisuje odredbu da se zarada isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, najmanje jednom mesečno. Iz navedene odredbe zakona proizilazi da nema nikakvih nezakonitosti da se kod poslodavca, navedenim aktima, predvidi isplata zarade: nedeljno ( na pr. svakog petka u nedelji) dva puta mesečno ili u bilo kom drugom intervalu ali najmanje jednom mesečno. Zakon istim stavom , izričito propisuje da se ova isplata mora isplatiti najkasnije do kraja tekućeg meseca za predhodni mesec.

Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima

(član 174-182 Zakona o izvršenju i obezbeđenju „Sl.gl.RS“,br.31/11 i 99/11)

Stupanjem na snagu 17.5.2011.g. a sa početkom primene počev od 17.5.2012.g. Zakon o izvršenju i obezbeđenju u pogledu izvršenja na zaradi uvodi izvesne novine koje do sada nisu postojale.

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad na osnovu važećeg zakona o izvršenju i obezbeđenju -sl.glasnik republike srbije br.31/2011 i 99/2011 od 27.12.2011.g

Istekom 60 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo da podnesepredlog za izvršenje pravo vraćanja se gubi.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju /Sl.gl.R Srbije br.31/11 i 99/11, propis je na snazi od 17.05.2011. a početak primene je 17.05.2012.g./ za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad ili da se rasporedi na odgovarajuće radno mesto - mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište poslodavca. Naime, bez obzira što je mesto rada na primer u predstavništvu - filijali Novom Sadu a sedište poslodavca u Kragujevcu, mesno nadležan sud za odlučivanje o predlogu je Kragujevac. Ovako rešenje je sigurno nepovoljno za zaposlenog i radi izbegavanja ne potrebnih troškova (putovanja, vremena i sl) sigurno bi bilo bolje da je ostavljena mogućnost da se nadležnost u sporu iz radnog odnosa po pitanju vraćanja na rad ili raspoređivanja na radno mesto predvidela i mogućnost nadležnosti i suda na čijem se području rad obavlja ili se obavljao iz sasvim gore navedenih ekonomski razloga.

Rok za podnošenje predloga za izvršenje

 


bottom