top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

(član 163. Krivičnog zakonika "Sl.glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005-isp.,107/2005-isp.,72/2009 i 111/2009)

Odredbom člana 163. Krivičnog zakonika /"Sl.glasnik RS",br.85/2005,88/2005-isp., 107/2005-ispr., 72/2009 i 111/2009 / predviđeno je da će se: "Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorim do dve godine".

("Sl.glasnik RS",br.72/20)

Donošenjem novog Zakona o parničnom postupku, / "Sl.glasnik RS", br. 72/2011 - na snazi od 1.02.2012. g. / prestao je da važi Zakon o parničnom postupku iz 2004 i 2009. / "Sl.glasnik“ RS, br.125/04 i 111/09./ a samim tim prestala je da važi i odredba iz člana 275 stav 2 koja je glasila:

"Stranku koja nema punomoćnika i koja se iz neznanja koristi svojim procesnim pravima koja joj pripadaju po zakonu sud će poučiti koje parnične radnje može preduzeti."

/odredbe člana 110 u vezi sa članom 186 Zakona o radu u odnosu na odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o visini stope zatezne kamate/

Zakon o radu/ „Službeni glasnik RS“,br.24/05 i 61/o5/, članom 110 stav 1. propisuje odredbu da se zarada isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, najmanje jednom mesečno. Iz navedene odredbe zakona proizilazi da nema nikakvih nezakonitosti da se kod poslodavca, navedenim aktima, predvidi isplata zarade: nedeljno ( na pr. svakog petka u nedelji) dva puta mesečno ili u bilo kom drugom intervalu ali najmanje jednom mesečno. Zakon istim stavom , izričito propisuje da se ova isplata mora isplatiti najkasnije do kraja tekućeg meseca za predhodni mesec.

(član 174-182 Zakona o izvršenju i obezbeđenju „Sl.gl.RS“,br.31/11 i 99/11)

Stupanjem na snagu 17.5.2011.g. a sa početkom primene počev od 17.5.2012.g. Zakon o izvršenju i obezbeđenju u pogledu izvršenja na zaradi uvodi izvesne novine koje do sada nisu postojale.

Istekom 60 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo da podnesepredlog za izvršenje pravo vraćanja se gubi.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju /Sl.gl.R Srbije br.31/11 i 99/11, propis je na snazi od 17.05.2011. a početak primene je 17.05.2012.g./ za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad ili da se rasporedi na odgovarajuće radno mesto - mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište poslodavca. Naime, bez obzira što je mesto rada na primer u predstavništvu - filijali Novom Sadu a sedište poslodavca u Kragujevcu, mesno nadležan sud za odlučivanje o predlogu je Kragujevac. Ovako rešenje je sigurno nepovoljno za zaposlenog i radi izbegavanja ne potrebnih troškova (putovanja, vremena i sl) sigurno bi bilo bolje da je ostavljena mogućnost da se nadležnost u sporu iz radnog odnosa po pitanju vraćanja na rad ili raspoređivanja na radno mesto predvidela i mogućnost nadležnosti i suda na čijem se području rad obavlja ili se obavljao iz sasvim gore navedenih ekonomski razloga.

Rok za podnošenje predloga za izvršenje

 


bottom