top
Please update your Flash Player to view content.
(Član 61. i 113. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu -“Sl. glasnik RS“, br.75/14 - Propis na snazi od 29.07.2014.godine)
Zakonom o radu, članom 124. utvrđuje se pravo zaposlenom na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod uslovom da je zaposleni bio u radnom odnosu na dan otvaranja stečajnog postupka i kome su potraživanja utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
U slučaju da se potraživanja ne mogu namiriti iz stečajne mase u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku, ili su delimično namirena, isplata se vrši iz Fonda solidarnosti u visini i za vreme utvrđeno članom 125. i 126. Zakona o radu.

U ovom slučaju Fond isplaćuje zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju za poslednjih devet meseci pre otvorenog stečajnog postupka; naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka; otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre pokretanja stečajnog postupka i pravo na naknadu štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja ako je ta odluka postala pravosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.

Zaposleni ima pravo i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za gore navedene isplate zarada.

Zarada i naknada zarade, kao naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor, isplaćuje se u visini minimalne zarade.

Otpremnina zbog odlaska u penziju isplaćuje se u visini dve prosečne zarade u Republici.

Članom 143. Zakona o radu, prava zaposlenog na potraživanje bila su utvrđena kao neotuđiva, lična i materijalna, što je značilo da zaposleni ovo potraživanje nije mogao da prenese na druga lica (na suprugu, decu, roditelje) Ovo pravo je imao samo on lično. Ovo pravo se gubilo i smrću zaposlenog.

Međutim, članom 61. Izmenama i dopunama Zakona o radu /“Sl-glasnik RS“, br.75/2014 od 21.07.2014.godine, koji su stupili na pravnu snagu 29.07.2014.godine/, član 143. Zakona je izmenjen i glasi: "Zahtev za ostvarivanje prava pred Fondom može podneti samo lice kome navedeno prava pripada, lično ili preko punomoćnika. Ako u toku postupka ostvarivanja prava pred Fondom nastupi smrt stranke, pravo na nastavak postupka ima naslednik stranke u skladu sa zakonom."
Ovo pravo na nastavak postupka umrlog lica od strane naslednika odnosi se samo na postupke koji su pred Fondom solidarnosti započeti posle dana stupanja na snagu ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu .

Postupci započeti pre dana stupanja na snagu ovih izmena, okončavaju se po propisima koji su važili do početka primene ovih izmena. /-član 114. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu /.

Priredila Pravna služba

bottom