top
Please update your Flash Player to view content.
(odredbe članova 44-48 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu "Sl. glasnik RS" broj 101/2005. propis na snazi od 29.11.2005.)

Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 135 o zaštiti i olakšicama koje sepružaju predstavnicima radnika u preduzeću, donetoj u Ženevi 2. juna 1971.godine, a koji je ondašnja SFRJ ratifikovala 1982.godine u članu 3., propisano je šta označava izraz "predstavnici radnika".

Član 3 Konvencije broj 135 glasi:
„Za svrhe ove konvencije termin “radnički predstavnici“ označava lica koja su priznata kao takva prema nacionalnim zakonima ili praksi, bez obzira da li su:
a) sindikalni predstavnici, naime, predstavnici imenovani ili izabrani od strane sindikata ili članova tih sindikata; ili b) izabrani predstavnici, naime, predstavnici koje su slobodno izabrali radnici preduzeća u skladu sa odredbama nacionalnih zakona ili propisa i kolektivnih sporazuma i čije funkcije ne obuhvataju aktivnosti koje su priznate kao isključivi prerogativ sindikata u dotičnoj zemlji.“

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, (dalje: Zakon) – odredbama članova 44 do 48 utvrđuje prava zaposlenih u vezi sa izborom predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu i Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, kao i obaveze poslodavca u odnosu na predstavnike zaposlenih i Odbora.

Odredbom člana 44 Zakona propisano je da se postupak izbora i načina rada predstavnika rada i Odbora, broj predstavnika zaposlenih kod poslodavca, njihov odnos sa sindikatom, uređuje kolektivnim ugovorom. Postupak izbora i način rada i drugo, mogu se urediti kolektivnim ugovorom kod poslodavca, jer Zakon ne daje mogućnost drugačijeg uređivanja ovog pitanja.
Suština delovanja predstavnika zaposlenih je usko povezana sa izborom i radom Odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Broj predstavnika zaposlenih, kao i broj članova Odbora zavisi od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja radnih smena, broja lokacijskih odvojenih jedinica itd.

Zakon ne propisuje pravila ili ograničenja u vezi sa pitanjem ko može doneti odluku o raspisivanju izbora za predstavnike zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu. Odredbom člana 44. Zakona utvrđeno je da kod poslodavca zaposleni imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu. Zakon samo propisuje da najmanje tri predstavnika zaposlenih obrazuju Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

Sam postupak izbora prepušten je zaposlenima. Izbor predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, vrši se u okviru radnog vremena. O mestu i vremenu izbora predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni moraju informisati poslodavca, jer je potrebno da se vodi računa o procesima rada. Poslodavac i predstavnik zaposlenih dužni su da međusobno sarađuju po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, po pitanjima izbora i načina rada predstavnika zaposlenih (član 48 Zakona).

Priredila Služba pravne pomoći

bottom