top
Please update your Flash Player to view content.

Članom 33. stav 1. tačkama 3. i 4. Zakona o radu (“Sl.gl. RS“ br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) regulisano jeda ugovor o radu sadrži vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog, kao i vrstu i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja.

 

Članom 171. Zakona o radu, regulisano je da poslodavac može da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada.

Odgovarajućim poslom u smislu člana 171. ovog Zakona smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.
U konkretnom slučaju, ako je kod zaposlenog nastupila privremena sprečenost za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju (bolovanje preko ili do 30 dana) poslodavac može da izvrši premeštaj drugog zaposlenog na drugi odgovarajući posao, pod uslovom da mu ponudi Izmenu ugovora o radu-aneks. Posao može da bude u vrsti i stepenu stručne spreme, ali može da bude i viši i niži od one koju zaposleni ima, ako je radio na tim poslovima i u tom stepenu. Ukoliko poslodavac ponudi zaposlenom poslove niže stručne spreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, za zakonitost ove izmene ugovora o radu je neophodna izričita saglasnost zaposlenog.

Poslodavac ima mogućnost da predvidi u opštem aktu slučajeve kada zaposlenog može da premesti na druge poslove radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, u slučaju havarije, za vreme mirovanja radnog odnosa drugog zaposlenog, u slučaju više sile i sl. U navedenim slučajevima, poslodavac mora da navede i dužinu trajanja i visinu naknade, a ukoliko to nije regulisano primenjuje se ono što je povoljnije za zaposlenog.

 

SLUŽBA PRAVNE POMOĆI


bottom