top
Please update your Flash Player to view content.

(član 180. Zakona o radu -“Službeni glasnik RS“br.24/05 i 61/05)

"Upozorenje mora postojati neposredno pre davanja otkaza ugovora o radu za konkretnupovredu a uopštena upozorenja data za eventualno buduće povredene ispunjavaju svrhu upozorenja iz člana 7. Odeljak B.Konvencije MOR.-a broj 158o postupkupre ili u vreme prestanka radnog odnosa"

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev II 207/2008 od 18.juna 2008.g.)

Konvencijom broj 158 MOR-a o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, usvojenoj 22.juna 1982.godine, /ratifikovanoj od strane SFRJ odnosno Republike Srbije kao zemlje naslednice / u Odeljku B. članom 7 propisuje se da : „radni odnos radnika neće prestati zbog razloga vezanih za ponašanje radnika ili njegov rad pre nego što mu se omogući da se brani od iznetih povoda....“

Zakon o radu kao sistemski zakon kojim je uređen sistem radnih odnosa, preuzeo je odredbe ove konvencije i istu inkorporirao u naš pozitivni pravni sistem članovima 180 i 181 zakona.

Slučajevi dostavljanja upozorenja

Članom 180 Zakona o radu propisano je da pre otkaza ugovora o radu, iz člana 179.tač.1-6 ovog zakona u slučajevima i to :

- ako ne ostvaruje rezultate rada,odnosno ako nema potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanjem poslova na kojima radi;

- ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu;ako ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca,odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca;

- ako učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom;

- ako se ne vrati na rad u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa i ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad-

kao dužnost poslodavca da pisanim putem upozori zaposlenog na postojanje razloga za otkaz i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Sadržaj i cilj upozorenja

Poslodavac je u upozorenju dužan da navede osnov davanja otkaza, navodeći konkretan slučaj povrede radne obaveze ili ponašanja sa činjenicama (vreme ,mesto,opis ,dokazi i td.). U prilog ovoj tvrdnji navodimo sledeći stav Vrhovnog suda Srbije koji glasi:

Upozorenje mora postojati neposredno pre davanja otkaza ugovora o radu za konkretnu povredu a uopšteno upozorenje dato za eventualno buduće povrede ne ispunjava svrhu upozorenja iz člana 7 Konvencije MOR-a br.158.“- Rev.II. 207/2008 od 18.6.2008.

Cilj upozorenja je stavljanje u izgled mogućnosti nastupanja pravnih posledica usled učinjene povrede radne dužnosti i istovremeno omogućavanje zaposlenom prava na odbranu-prava da se izjasni o učinjenoj povredi radne obaveze što je ujedno i otkazni razlog ( -isto Rev.II ,207/2008.)

U slučajevima postojanja razloga iz člana 179 tačka 1-6.Zakona o radu i obaveznosti poslodavca da donese pisano upozorenje u istom je dužan navesti konkretno postojanje nekog od razloga iz tačke 1-6 -zakona, kratak opis učinjene povrede sa kratkim opisom radnje,vremena ,mesta,činjenica koje dokazuju izvršenje radnje (na primer:svedoci,evidencije,tačovane karte, alkotestovi, ponašanja zaposlenog., zapisnici i dr.)

Poslodavac je dužan da u upozorenju u smislu člana 180 stav 3 Zakona navede da li po njegovoj oceni postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da učinjena povreda radne obaveze nije takva da joj sledi otkaz ugovora o radu ali se može navesti da će se po oceni poslodavca svako buduće isto ili neko drugo ponašanje ili radnja zaposlenog koja je osnov za otkaz, automatski bez ponovnog upozorenja izreći zaposlenom otkaz ugovora o radu.

Zakon kao obavezni deo upozorenja propisuje i rok od najmanje 5 radnih dana što se ostavlja zaposlenom radi izjašnjenja na navode iz upozorenja.

Slučajevi kad poslodavac nije dužan da predhodno upozori zaposlenog

Zakon članom 179.stav 1. tačka 7-9 propisuje slučajeve kad poslodavac može /a nemora/ da predhodno upozori zaposlenog i može mu odmah otkazati ugovor o radu.

To su slučajevi.

1.ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu a radi se o izmeni ugovorenih uslova rada :

a) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada;

b) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu s zakonom;

v) radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca u skladu s zakonom i

g) ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz programa mera rešavanja viška zaposlenih.

2.ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu a radi se o izmeni ugovora o radu koja se odnosi na novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka,naknadu zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog.

3.ako usled tehnoloških,ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba ili dođe do smanjenja obima obavljanja određenog posla.

Dostavljanje

Poslodavac je dužan da upozorenje pismeno izradi i da ga dostavi zaposlenom da bi se izjasnio na navode iz upozorenja i sindikatu čiji je zaposleni član na mišljenje.( rokovi za zaposlenog i sindikat nisu isti -za zaposlenog to je rok od najmanje 5 radnih dana od dana dostavljanja a za sindikat pet radnih dana / ni manje ni više/od dana dostavljanja.


bottom