top
Please update your Flash Player to view content.

Istekom 60 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo da podnesepredlog za izvršenje pravo vraćanja se gubi.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju /Sl.gl.R Srbije br.31/11 i 99/11, propis je na snazi od 17.05.2011. a početak primene je 17.05.2012.g./ za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad ili da se rasporedi na odgovarajuće radno mesto - mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište poslodavca. Naime, bez obzira što je mesto rada na primer u predstavništvu - filijali Novom Sadu a sedište poslodavca u Kragujevcu, mesno nadležan sud za odlučivanje o predlogu je Kragujevac. Ovako rešenje je sigurno nepovoljno za zaposlenog i radi izbegavanja ne potrebnih troškova (putovanja, vremena i sl) sigurno bi bilo bolje da je ostavljena mogućnost da se nadležnost u sporu iz radnog odnosa po pitanju vraćanja na rad ili raspoređivanja na radno mesto predvidela i mogućnost nadležnosti i suda na čijem se području rad obavlja ili se obavljao iz sasvim gore navedenih ekonomski razloga.

Rok za podnošenje predloga za izvršenje

 

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju u odnosu na raniji , ustanovljava nov rok koji je duplo duži i koji sada iznosi 60 dana , kao rok u kome se predlog za izvršenje i sprovođenje izvršenja vraćanja na rad ili rasporeda na radno mesto uopšte može koristiti , što je u odnosu na ranije zakonsko rešenje daleko bolje i povoljnije za zaposlenog.

Način sprovođenja izvršenja

Odredbe o načinu izvršenja ostaju nepromenjene i sprovode se izricanjem novčane kazne poslodavcu i odgovornom licu. u skladu s članom 51.ovog zakona koje se kreću od 10.000 do 200.000 za odgovorno lice u pravnom licu ili državnom organu i od 100.000 do 2.000.000 za pravno lice i izrečena novčana kazna ponovo će se izreći,ako izvršni dužnik ne postupi po ponovljenom nalogu suda,odnosno izvršitelja ili ako nastavi da postupa protivno ovoj zabrani. Ponovno izrečena kazna se po pravilu izriče u povećanom iznosu. Izricanje i izvršenje kazne će se ponavljati sve dok lice na koje se odnosi ne postupi u skladu sa odlukama suda,odnosno izvršitelja sa obavezom plaćanja svaki put u roku od 5 radnih dana od prijema rešenja o kažnjavanju.

Naknada izgubljene zarade u slučaju vraćanja zaposlenog na rad

Zaposleni ima pravo da u svojstvu izvršnog poverioca predloži da sud donese rešenje kojim će naložiti da mu dužnik /poslodavac- preduzetnik/ isplati na ime zarade mesečne iznose dospele od pravosnažnosti presude do ponovnog vraćanja na rad i ima pravo tražiti da mu se odredi izvršenje radi naplate utvrđenog iznosa.

Predlog za naknadu zaposleni može spojiti sa predlogom za izvršenje ili naknadno sve do okončanja izvršnog postupka.

Naknada mesečne zarade određuje se u iznosu koji bi zaposleni ostvario da je bio na radu sa porezima i doprinosima koji se plaćaju iz zarade.

Služba pravne pomoći GVSSSNS


bottom