top
Please update your Flash Player to view content.

(član 163. Krivičnog zakonika "Sl.glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005-isp.,107/2005-isp.,72/2009 i 111/2009)

Odredbom člana 163. Krivičnog zakonika /"Sl.glasnik RS",br.85/2005,88/2005-isp., 107/2005-ispr., 72/2009 i 111/2009 / predviđeno je da će se: "Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorim do dve godine".

Takođe je članom 110. Zakona o radu /"Sl.glasnik RS", br.24/2005 i 61/2005/predviđeno da se: "Zarada isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za predhodni mesec".
Iz navedene postojeće pozitivne odredbe, formalno-pravno posmatrano, evidentno je da elementi krivičnog dela postoje kad poslodavac ne isplati ili kad neisplaćuje zarade zaposlenima, u vremenu propisanom ili zakonom ,kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom ili kad ne uplaćuje doprinose socijalnim fondovima, međutim na osnovu ocene o težini učinjene povrede, ponašanja poslodavca kao i ocene da li postoje olakšavajuće okolnosti koje utiču na nemogućnost isplate zarade zaposlenima kao što su na primer blokade računa, nedostatak posla, potrebnog repromaterijala, neizmirena dugovanja investitora prema privrednom društvu poslodavca i dr., opravdano se ima oceniti i od strane inspektora rada i od strane javnog tužilaštva da podnošenje krivične prijave ili već podnete protiv odgovornog lica neće biti delotvorno i neće doprineti da njegovi nezakoniti postupci prestanu, pa se iz navedenog ima od stane ovlašćenih lica ceniti, u svakom konkretnom slučaju, a nadležni sud ako je pokrenut krivični postupak mora ceniti da li je radnja opisana u krivičnoj prijavi predtavljala krivično delo ili ne.
U svakom slučaju, inspektori rada se vrlo retko opredeljuju za podnošenje krivične prijave protiv poslodavca a sudovi su veoma blagonakloni u odnosu prema licima protiv kojih je krivična prijava podneta po ovom osnovu.
 


bottom