top
Please update your Flash Player to view content.

Pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog za potvrđivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada čije odredbe značajno propisuju nova pravila i obaveze i postavljaju raznovrsne zadatke koji se imaju sprovoditi od strane države u oblasti socijalne i ekonomske politike, kojima se uspostavljaju novi odgovarajući institucionalni okviri za javnu administraciju čiji je koncept definisan tako da obuhvata sve aktivnosti koje se preduzimaju od strane organa javne administracije kako bi ista bila u mogućnosti da pomogne Vladi u izradi,primeni,kontroli i evaluaciji politike rada. To podrazumeva uključivanje celog sistema ministarstava i javnih agencija koje su, zakonima i propisima, uspostavljene i ovlašćene da se bave pitanjima rada, kao i postavljanje institucionalnog okvira za koordinaciju njihovih aktivnosti i za konsultacije kao i učešće poslodavaca i radnika i njihovih reprezentativnih organizacija /sindikata/ u formulisanju i razvoju politike rada.

U cilju uspostavljanja efikasne radne administracije u toku je ratifikacija Konvenice MOR-a broj 150 o administraciji kao jedna od aktivnosti za sprovođenje Programa pristojnog rada u Republici Srbiji.

U gore navedenim razlozima a prepoznavajući potrebu za potpunim poštovanjem autonomije organizacija poslodavaca i radnika u tekstu Konvenicije pod pojmom administracija rada podrazumevaju se poslovi javne administracije u oblasti domaće (nacionalne) politike rada; dok se pod pojmom sistem administracije rada podrazumevaju sva javna administrativna tela(organi) odgovorna za administraciju rada,odnosno koja su angažovana u administraciji rada-bez obzira da li su u pitanju ministarstva ili javne agencije (uprave) uključujući državna tela ( tela koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države) i regionalne ili lokalne agencije i organe lokalne samouprave ili neki drugi oblik decentralizovane administracije- kao i svaki institucionalni okvir za koordiniranje (usaglašavanje) poslova tih tela kao i za konsultacije sa poslodavcima,radnicima i njihovim organizacijama, kao i njihovo učešće u njima.

Svaka država članica, koja ratifikuje ovu konvenciju može, u skladu sa domaćim zakonima i propisima, ili domaćom praksom, da delegira ili poveri određene poslove administraciji rada nevladinim organizacijama,posebno organizacijama poslodavaca i radnika, ili - gde je odgovarajuće - predstavnicima poslodavaca i radnika.

Ratifikacijom ove konvencije u svakoj državi može se za poslove koji spadaju u oblast nacionalne politike rada predvideti domaćim zakonodavstvom da se isti imaju uređivati u direktnim pregovorima između organizacija poslodavaca i radnika uz obavezu države da uspostavlja odgovarajuće aranžmane (dogovore) adekvatne domaćim uslovima kao i da obezbedi konsultacije i pregovore između javnih organa i reprezentativnih organizacija poslodavaca i radnika odnosno njihovih predstavnika.

Nadležna tela uz uzimanje u obzir međunarodnih standarda rada, dužna su da učestvuju u pripremi, administraciji, koordinaciji, proveri i preispitivanju nacionalne politike zapošljavanja u skladu sa domaćim propisima, da proučavaju i stalno preispituju položaj zaposlenih,nezaposlenih i nedovoljno zaposlenih lica, uzimajući u obzir domaće propise i domaću praksu u vezi sa uslovima rada i radnim vekom i uslovima zaposlenja, da skreću pažnju na mane i zloupotrebu u takvim uslovima sa obavezom podnošenja predloga o sredstvima za njihovo prevazilaženje u kom cilju su sve ove svoje usluge dužni staviti na raspolaganje poslodavcima i radnicima i njihovim organizacijama, sa ciljem da se promovišu na državnom, regionalnom i lokalnom nivou kao i na nivou raznih sektora ekonomske delatnosti, sa obavezom da poslodavcima i radnicima i njihovim organizacijama stave na raspolaganje stručna mišljenja na njihov zahtev.

U cilju da se zadovolje potrebe što većeg broja radnika svaka država koja ratifikuje ovu konvenciju ima obavezu da ustrojene funkcije sistema u vezi sa uslovima rada i radnog veka proširi i na kategorije radnika kao što su: zakupci, samozaposlena lica, članovi zadruga i preduzeća sa radničkim poslovodstvom.

Da bi se osiguralo što bolje funkcionisanje odgovornosti sistema administracije rada, ministarstvo rada je u obavezi da zaposlene u sistemu administracije rada uposli sa odgovarajućim kvalifikacijama uz obezbeđenje statusa, materijalnih sredstava i finansijskih sredstava neophodnih za njihovo delotvorno izvršavanje dužnosti.


bottom