top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

(Član 61. i 113. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu -“Sl. glasnik RS“, br.75/14 - Propis na snazi od 29.07.2014.godine)
Zakonom o radu, članom 124. utvrđuje se pravo zaposlenom na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod uslovom da je zaposleni bio u radnom odnosu na dan otvaranja stečajnog postupka i kome su potraživanja utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - dalje: Zakon) u celini se uređuju mere i ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

/čl.340 Krivičnog krivičnog zakonika Republike Srbije - “Sl. gl. RS“ br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013./

Članom 340. Krivičnog zakonika Republike Srbije u Glavi tridesetoj, propisana su krivična dela protiv pravosuđa i posebno krivično delo-neizvršenje sudske odluke, koje glasi:

"(1) Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom utvrđenom roku, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana izvrši pravosnažnu sudsku odluku, može se osloboditi kazne."

(odredbe članova 44-48 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu "Sl. glasnik RS" broj 101/2005. propis na snazi od 29.11.2005.)

Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 135 o zaštiti i olakšicama koje sepružaju predstavnicima radnika u preduzeću, donetoj u Ženevi 2. juna 1971.godine, a koji je ondašnja SFRJ ratifikovala 1982.godine u članu 3., propisano je šta označava izraz "predstavnici radnika".

Član 3 Konvencije broj 135 glasi:
„Za svrhe ove konvencije termin “radnički predstavnici“ označava lica koja su priznata kao takva prema nacionalnim zakonima ili praksi, bez obzira da li su:
a) sindikalni predstavnici, naime, predstavnici imenovani ili izabrani od strane sindikata ili članova tih sindikata; ili b) izabrani predstavnici, naime, predstavnici koje su slobodno izabrali radnici preduzeća u skladu sa odredbama nacionalnih zakona ili propisa i kolektivnih sporazuma i čije funkcije ne obuhvataju aktivnosti koje su priznate kao isključivi prerogativ sindikata u dotičnoj zemlji.“

(Zakon o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje - "Sl.glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/13)

Odlukom nadležnog organa Republike Srbije dana 21. februara 2013. godine izvršena je ratifikacija Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje koja je usvojena u Ženevi 19. juna 1997. godine - odluka o ratifikaciji objavljena u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br.2 / 2013 i ista stupa na snagu po isteku dvanaest meseci od datuma registracije njene ratifikacije.


bottom