top
Please update your Flash Player to view content.
Pravna služba radi sa ciljem da se zaposlenima - članovima Samostalnog Sindikata pruži sva neophodna stručno - pravna pomoć, da ostvare svoje interese i prava iz radnog odnosa i da se istovremeno izvrši pružanje pomoći i svim gradskim Sindikatima.
Služba pravne pomoći vrši besplatno zastupanje članova u sudskim i drugim postupcima prevashodno po osnovu radno-pravne zaštite. Poslove zastupanja obavljaju tri diplomirana pravnika.
Informacije o radu službe ( pravni stavovi, mišljenja i bitne sudske odluke), članovi i javnost osim na ovom sajtu, mogu pronaći i u novinama "Sindikalni puls", kao i lično dolaskom u prostorije sindikata.

Radno-pravna zaštita

Kada je reč o radno-pravnoj zaštiti najčešće se zastupaju stranke radi utuženja protiv poslodavaca zbog nezakonitih otkaza ugovora o radu, neisplaćenih novčanih potraživanja ( zarada - naknada zarada u visini minimalne zarade, regresa, otpremnina, naknade štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, troškova prevoza, jubilarnih nagrada, otpremnina kod odlaska u penziju i dr.), kao i zbog nezakonitih aneksa ugovora o radu, do postupka izvršenja u slučajevima prinudne naplate dosuđenih potraživanja i  vraćanja radnika na rad.
Služba osnovnu pravnu zaštitu - besplatnu  pravnu pomoć,  u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada definisanu Statutom Sindikata, obezbeđuje na sledeće načine:
-prijemom stranaka i pružanja pravnih saveta iz rada i po osnovu rada, polazeći od principa da svaki član sindikata treba da bude savetovan;
-zastupanjem članova pred sudovima;
-vršenjem analiza i usklađenosti opštih akata  sindikalnih organizacija sa Zakonom i podzakonskim aktima i Statutom sindikata;
-sastavljanjem podnesaka u ime i za račun članova Sindikata (zahteva Inspekciji rada,  predloga,  predstavki, molbi i dr);
-davanjem odgovora na stručna pitanja za potrebe sindikata i samostalnih sindikata;
-davanjem stručnih mišljenja na kolektivne ugovore i druga opšta akta koje donose organi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, sindikati i samostalni sindikati;
-pružanjem stručne pomoći u pripremi predstavnika sindikata u postupku pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca;
-praćenjem zakona, propisa i konvencije Međunarodne organizacije rada i staranjem o njihovoj primeni i o pravovremenom upoznavanju članova sindikata o tome;
-izradom ugovora i davanjem mišljenja na ugovore koje zaključuju organi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, sindikata i samostalnih sindikata;
-obavljanjem edukativnih aktivnosti;
-sačinjavanjem prijave potraživanja u stečajnim postupcima u ime zaposlenih;
-sačinjavanjem dopisa poslodavcima - opomene pred utuženja, izjašnjenja (u ime stranke ili sindikalne organizacije) na upozorenje pred otkaz ugovora o radu;
-sačinjava je zahteve za pravnim mišljenjem upućenim nadležnim organima i sl.

Borba za zakone

Služba pravne pomoći aktivno se bori i za sve zakone koji se u bilo kom segmentu odnose na zaposlene, buduće zaposlene i penzionere, analizirajući nacrte i predloge tih zakona i dajući pravna tumačenja i mišljenja u vezi sa predloženim, bilo da su u pitanju novi zakoni ili izmene i dopune važećih zakona. Nakon podrobnih stručnih analiza i konsultacija, upućuju se konkretni predlozi, primedbe i sugestije nadležnim ministarstvima. Služba aktivno učestvuje u javnim raspravama, savetovanjima i okruglim stolovima povodom tih zakona. Takođe, Služba organizuje i prezentacije zakona kako bi informisala i edukovala članove Saveza samostalnih sindikata i javnost o njihovom uticaju i mogućim posledicama na radno-pravni status i položaj zaposlenih i Sindikata.

bottom