top
Please update your Flash Player to view content.
Dva reprezentativna sindikata – Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost podneli su Tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra za rad Aleksandra Vulina koje glasi:
Na osnovu čl. 280 Zakonika o krivičnom postupku podnosimo KRIVIČNU PRIJAVU protiv Aleksandra Vulina, državlјanina Republike Srbije, po zanimanju diplomirani pravnik, Ministra Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja (ostale lične podatke pribaviti u Minstarstvu), zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS (''Sl.glasnik RS'' 82/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012). Osumnjičeni, Aleksandar Vulin, u svojstvu predsednika Radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koju su činili predstavnici socijalnih partnera (sindikati, poslodavci, Vlada-resorna ministarstva, Privredna komora), nije omogućio Radnoj grupi da utvrdi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, prekoračio granice svog ovlašćenja, nevršenjem svoje dužnosti, da omogući Radnoj grupi da utvrdi konačan tekst Nacrta koji bi bio upućen SES-u na davanje mišlјenja i Vladi RS na utvrđivanje konačnog predloga, radi usvajanja, već je sam utvrdio konačan Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Ovim radnjama, osumnjičeni Aleksandar Vulin je doveo u zabludu javnost o stavovima Sindikata na tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, odnosno onemogućio sindikate da upoznaju javnost sa lošim rešenjima, koji će imati za posledicu, smanjivanje stečenih prava zaposlenih .
Naime, osumnjičeni Aleksandar Vulin je ostvario biće krivičnih dela u sticaju na sledeći način:
Onemogućio Radnoj grupi, da postupi po Rešenju o obrazovanju Radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu br. 110-00-3/2014-02 od 08. maja 2014.god., koje je sam potpisao, da uradi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, onemogućio da tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu sa alternativama Radne grupe, uputi SES-u na razmatranje, a takođe zvaničan i uobličen tekst Nacrta Zakona uputi SES-u na mišlјenje, shodno čl. 10 Zakona o Socijalno ekonomskom savetu.
U radnjama krivičnog dela u sticaju, osumnjičeni, je pre dostavlјanja predloga Vladi, pored toga što je sam utvrdio Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i sam vršio izmenu i dopunu članova tada važećeg Zakona o radu, koji nisu bili tema rasprave Radne grupe.
Onemogućio je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Nacrtu Zakona o izmenamai dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, shodno čl. 41 stav 1, čl. 41 stav 2 tačke 3 Poslovnika o radu Vlade RS (''Sl. glasnik RS'' 61 od 18. jula 2006.god.- prečišćen tekst 69 od 18. jula 2008, 88 od 28.10.2009, 33 od 18.maja 2010, 69 od 24.09.2010.god, 20 od 25.03.2011, 37 od 31. maja 2011, i 30 od 02.04.2013.god.), a što je bio dužan, kao resorni Ministar Vlade RS da omogući javnu raspravu, jer se radilo o izmenama i dopunama Zakona kojima se bitno menjaju rešenja iz postojećih zakona
Zaštitnik građana, Saša Janković, takođe je iskazao zabrinutost zbog manjkavosti stručne, javne i institucionalne rasprave i transparentnosti tokom donošenja navedenih zakona, što je iskazano u sredstvima javnog informisanja, List B92, Vesti-''Loša praksa brzog donošenja Zakona'',
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, za List Danas, takođe je navela, da su javne rasprave, mehanizam obezbeđivanja učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja Zakona, jedan od najznačajnijih načina borbe protiv korupcije i izgradnja poverenja građana u Vladi, što je iskazano u sredstvima javnog informisanja List B92, Vesti- ''Neizvesna javna rasprava o zakonima''
Osumnjičeni Aleksandar Vulin, izvršio je krivična dela u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS, jer i prilikom dostavlјanja Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vladi RS, nije formirao radnu grupu, nije omogućio socijalnim partnerima davanje mišlјenja, predloga, primedbi i sugestija, nije omogućio javnu raspravu, nije konačan tekst Nacrta ovog Zakona, uputio na mišlјenje SES-u, već ga je direktno dao u proceduru na usvajanje.
Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar Vulin, uprkos činjenici, da je bio svestan svih napred navedenih dužnosti, a iste je prekršio sa umišlјajem, dao je Nacrte Zakona ispred Ministarstva rada, zapošlјavanja, boračka i socijalna pitanja, na dalјu proceduru usvajanja, učinio krivična dela u sticaju: zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 KZRS i nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZRS, zbog čega predlažemo da javni tužilac pokrene krivični postupak, izrekne mu odmerenu kaznu, shodno Krivičnom zakoniku RS.

bottom