top
Please update your Flash Player to view content.
U skladu sa čl. 44 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), kako je regulisano da zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu (u daljem tekstu: predstavnik zaposlenih), to se obavezuju predsednici sindikalnih organizacija da u saradnji sa zaposlenima (kod poslodavca) izaberu jednog svog predstavnika ili predstavnike (najmanje tri predstavnika zaposlenih) i da obrazuju Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, regulisana su prava i obaveze poslodavca i predstavnika zaposlenih. Čl. 48, regulisano je da su poslodavac i predstavnik zaposlenih, odnosno Odbor i sindikat, dužni da međusobno sarađuju o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. Obavezuju se postojeći sindikalni predstavnici kao i članovi obrazovanih Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, da inteziviraju svoj rad i učešćeu razmatranju svih pitanja koja se odnose na sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu
U smislu navedenog, obavezuju se predstavnici zaposlenih da zahtevaju od poslodavaca, koji su pre stupanja na snagu ovog pravilnika, započeli obavljanje delatnosti, odnosno obezbedili korišćenje opreme za rad sa ekranom da, ukoliko to već poslodavci nisu učinili, svoje poslovanje usklade sa odredbama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 93/2013; u daljem tekstu: Pravilnik).
Takođe, neophodno je da predstavnici zaposlenih zahtevaju od poslodavaca, koji posle stupanja na snagu ovog pravilnika započnu obavljanje delatnosti, odnosno obezbede korišćenje opreme za rad sa ekranom, da zaposlenima obezbede ciljane preglede iz člana 6. ovog pravilnika.
Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, propisani su minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.
Ovaj pravilnik se ne primenjuje na:
1) vozačke ili kontrolne kabine u vozilima ili mašinama;
2) računarske sisteme instalirane u transportnim sredstvima;
3) računarske sisteme koji su prevashodno namenjeni za javnu upotrebu;
4) prenosive računarske sisteme koji se ne koriste stalno na radnom mestu;
5) kalkulatore, fiskalne kase i drugu opremu za rad koja ima male ekrane za prikazivanje podataka ili mera koji su neophodni za neposredno korišćenje te opreme za rad;
6) pisaće mašine sa ekranom.
Članom 3 Pravilnika, regulisano je da:
- Oprema za rad sa ekranom jeste oprema za rad sa alfanumeričkim ili grafičkim ekranom, bez obzira na način prikazivanja.
- Radno mesto, u smislu ovog pravilnika, jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca u kome se koristi oprema za rad sa ekranom (koja može biti snabdevena sa tastaturom ili drugim uređajima za unos podataka i/ili programom koji određuje korisnički odnos između zaposlenog i opreme za rad sa ekranom, pomoćnim delovima i uređajima uključujući periferne jedinice kao što su disk, telefon, modem, štampač, držač dokumenata) uključujući radnu stolicu, radni sto ili radnu površinu i neposrednu radnu okolinu.
- Zaposleni, u smislu ovog pravilnika, jeste zaposleni koji u okviru poslova koje obavlja koristi opremu za rad sa ekranom najmanje četiri sata dnevno.

Obaveze poslodavca
Poslodavac je dužan da:
- za sva radna mesta na kojima se koristi oprema za rad sa ekranom izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja čula vida i fizičkih i psihofizioloških oštećenja zdravlja, odnosno da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika ukoliko je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju pri korišćenju oprema za rad ekranom, sa ciljem da se utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje tih rizika, uzimajući u obzir dodatni i/ili kombinovani efekat utvrđenih rizika.
- obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.
- pored ostalih sprovede i organizacione mere, odnosno da zaposlenima obezbedi odgovarajuće pauze ili promenu radnih aktivnosti sa ciljem da se smanje psihofiziološki napori koji nastaju pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.
- u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog. Pregled vida, se sprovodi pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom, periodično u toku korišćenja oprema za rad sa ekranom u intervalima ne dužim od tri godine i ukoliko se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom koji mogu nastati kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom.
- u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, ukoliko rezultati pregleda vida iz čl.6 st.1 pokažu da je to neophodno. Poslodavac je dužan da, ukoliko je na osnovu rezultata pregleda iz čl.6 st.1. i 3. neophodno i ukoliko se uobičajena korektivna sredstva ne mogu koristiti, obezbedi korišćenje posebnih korektivnih sredstava koja odgovaraju poslovima koji se obavljaju.
-projektuje, izabere, naruči ili izmeni program i obezbedi obavljanje poslova pri kojima se koristi oprema za rad sa ekranom, tako da: 1) program odgovara zadatku; 2) program bude lak za upotrebu, ukoliko je moguće prilagođen znanju i iskustvu zaposlenog i takav da se kvantitativne ili kvalitativne provere ne vrše bez znanja zaposlenog; 3) je zaposlenima obezbeđena povratna informacija o njihovom učinku; 4) su informacije prikazane u formatu i brzinom koji su prilagođeni zaposlenom; 5) su primenjeni principi ergonomije programa, a naročito u pogledu obrade podataka o ljudima.

Obaveštavanje zaposlenih

Poslodavac je dužan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, a naročito o merama koje se preduzimaju u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom u skladu sa čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika.
Poslodavac je dužan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom upozna sa svim vrstama rizika koji se za njih mogu pojaviti pri korišćenju te opreme pre početka korišćenja te opreme za rad i svaki put kada dođe do promena u organizaciji obavljanja poslova.
Saradnja poslodavca i zaposlenih

Poslodavac i zaposleni, odnosno njihovi predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu dužni su da sarađuju u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na korišćenje opreme za rad sa ekranom.

Prelazne i završne odredbe

Poslodavcikoji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, započeli obavljanje delatnosti, odnosno obezbedili korišćenje opreme za rad sa ekranom dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Poslodavci koji posle stupanja na snagu ovog pravilnika započnu obavljanje delatnosti, odnosno obezbede korišćenje opreme za rad sa ekranom dužni su da zaposlenima obezbede ciljane preglede iz člana 6. ovog pravilnika u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

bottom