top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 15. januara ove godine u Beogradu je, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja R Srbije održana javna debata o trećem Nacrtu Akcionog plana za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, uz prisustvo predstavnika organizacija civilnog društva i sindikata.


U uvodnom delu Nenad Nerić, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 19 i državni sekretar u Ministarstvu rada je naglasio da je treći Nacrt Akcionog plana, Ministarstvo dobilo od Evropske komisije pre desetak dana. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima R Srbije je naglasila da je cilj javne debate da komentari koji budu izneti od strane predstavnika organizacija civilnog društva i sindikata na treći Nacrt Akcionog plana budu ugrađeni u sam Nacrt AP, nakon čega bi se, do kraja januara 2019.g. održao još jedan sastanak radne grupe NKEU br 17, koja prati pregovaračka poglavlja 2 i 19. Predviđeno je da se tokom februara meseca usvoji pregovaračka pozicija od strane Vlade R Srbije, a nakon toga da se sam treći Nacrt Akcionog plana za poglavlje 19 sa ugrađenim komentarima uputi Evropskoj komisiji. Za očekivati je da do kraja godine bude otvoreno poglavlje 19 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.


Tokom javne debate, načelan stav Radne grupe NKEU koja prati pregovaračko poglavlje 19 o trećem Nacrtu AP iznela je Nataša Vučković, predsednik Radne grupe NKEU za poglavlje 19. Naglasila je da sam Nacrt AP u uvodnom delu ne sadrži usklađenost domaćeg zakonodavstva koje pripada poglavlju 19 - socijalna politika i zapošljavanje, pravnim tekovinama Evropske unije. Drugo, ne vidi se kako će se pratiti sprovođenje aktivnosti koje sadrži Nacrt AP, ko će biti nosioci aktivnosti, i na osnovu kojih indikatora će se meriti sprovođenje tj. realizacija aktivnosti predviđenih Nacrtom AP za poglavlje 19. Trebalo bi da se prati na osnovu izveštaja o radu pojedinih institucija koje će biti nadležne za realizaciju aktivnosti. Nadalje, sam nacrt AP za poglavje 19. ne sadrži pojedine zakone o kojima se duži period u nekoliko navrata vodila rasprava a tiču se ovog poglavlja, a to su aktivnosti u vezi novog Zakon o štrajku, kao i oko Nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu. Sa druge strane, sadrži da će se menjati pojedini zakoni, koji su i sada dobri, ali je problem njihova implementacija, to jest činjenica da se i sada ne primenjuju. Osvrnula se na pojedine oblasti koje sadrži Nacrt AP, kao na primer da Nacrt AP u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu, ne sadrži predviđenu obuku poslodavaca na temu BZR. Isto tako, u delu koji se odnosi na rad inspekcijskih organa ne pominje se obuka inspektora.


Tokom dalje javne debate predstavnici Ministarstva su istakli da su otvoreni za prijem komentara organizacija civilnog društva na ovaj dokument.
Ivan Sekulović, predstavnik Fondacije centar za demokratiju je istakao da sam Nacrt AP ne sadrži sve direktive EU koje se odnose na pojedine oblasti koje sadrži AP, i da je Nacrt AP manjkav ne samo formalno, već i suštinski, u tom smislu. Nabrojao je zatim veći broj direktiva EU.

Duško Vuković, potpredsednik SSS Srbije je ocenjujući treći Nacrt AP za poglavlje 19 je istakao da resorno Ministarstvo treba da se izjasni da li će se u realizaciji aktivnosti predviđenih AP težiti brzini, ili kvalitetu. Izneo je stav da resorno Ministarstvo, odnosno aktuelna Vlada R Srbije, pri realizaciji aktivnosti predviđenih AP za poglavlje 19, u smislu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu EU, treba da se opredeli ko su joj socijalni partneri, da li reprezentativne poslodavačke organizacije i reprezentativni sindikati ili neko drugi.
Tokom dalje rasprave, naglašeno je da sam Nacrt AP za poglavlje 19 sadrži ne najbolji redosled aktivnosti u smislu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama EU, u smislu da nije dobro prvo izmeniti i dopuniti odnosno doneti nove zakone, na primer o BZR, pa na kraju izmeniti, odnosno doneti novi Zakon o radu, jer će se desiti da tada relativno novi zakoni koji regulišu ovu oblast u pojedinim odredbama ne budu usaglašeni sa izmenjenim, odnosno dopunjenim ili novim Zakonom o radu.


Nadalje, čuli su se argumentovani komentari predstavnika OCD a i reprezentativnih sindikata na planirane aktivnosti po oblastima koje sadrži treći Nacrt AP za poglavlje 19.
Takođe je ocenjeno i postignuta saglasnost kako predstavnika vlasti tako i predstavnika OCD da resornom Ministarstvu nedostaju kapaciteti da isprati, odnosno realizuje ovoliki set aktivnosti koje sadrži treći Nacrt AP za poglavlje 19- socijalna politika i zapošljavanje.


bottom